STATUT

Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja pod nazwą Tarnowska Fundacja Dobrosąsiedzkiej Współpracy zwanej dalej „Fundacją” ustanowiona przez Członków – założycieli aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej mgr Ireny Jasiak w Tarnowie repertorium A Nr ……/93 działa na podstawie przepisów z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą fundacji jest miasto Tarnów. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującej nazwę i siedzibę. Pieczęć może ponadto zawierać graficzny znak Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. Popularyzowania działań sprzyjających rozwojowi dobrosąsiedzkich, równoprawnych, partnerskich stosunków gospodarczych oraz kontaktów kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych z sąsiadami Polski, a zwłaszcza z partnerami zza wschodniej granicy.
 2. Promowanie rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy krajowymi podmiotami gospodarczymi i ich zagranicznymi partnerami, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich podmiotów.
 3. Wzajemna wymiana dorobku kulturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem żyjących w państwach ościennych, zwłaszcza za wschodnią granicą Polski, skupisk Polaków.
 4. Wspieranie bezpośrednich kontaktów między środowiskami młodzieży i nauczycieli oraz placówkami kultury i oświaty, udzielanie pomocy w nauczaniu języka i kultywowaniu ojczystych obyczajów w środowiskach Polaków żyjących poza granicami Kraju.
 5. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz zabytkami kultury polskiej znajdującymi się poza granicami Polski.
 6. Wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej.
 7. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Pomoc w kształceniu najbardziej uzdolnionej młodzieży polonijnej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Organizowanie w kraju i za granicą misji handlowych, targów, konferencji, seminariów i innych form służących nawiązywaniu i rozwojowi kontaktów pomiędzy zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.
 3. Organizowanie i współorganizowanie w kraju i za granicą imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych o charakterze zgodnym z celami programowymi działania Fundacji wymienionymi w § 7 niniejszego statutu.
 4. Inicjowanie i organizowanie wymiany turystycznej ukierunkowanej pod potrzeby środowisk młodzieżowych oraz wymiany grup specjalistycznych zainteresowanych poszczególnymi dziedzinami życia.
 5. Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród osób realizujących cele programowe Fundacji.
 6. Organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, kursów i innych form służących edukacji, oświacie i wychowaniu.
 7. Prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych , ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 8. Pokonywanie barier społecznych, edukacyjnych i zawodowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie zgodnym z programowymi celami działania Fundacji.

§ 9

Fundacja współpracuje w zakresie realizacji celów statutowych wymienionych w § 7 niniejszego statutu z instytucjami państwowymi, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz placówkami kultury i oświaty w kraju i za granicą.

§ 10

Fundacja może dla realizacji swych celów statutowych zawierać umowy i porozumienia z organizacjami, przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami.

§ 11

Fundacja może również dla osiągnięcia swych celów programowych wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których dążenia są zbieżne z celami Fundacji.

§ 12

Fundacja prowadzi działalność statutową na podstawie wieloletnich programów działania i rocznych planów pracy, opracowanych przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.400.000 zł. (słownie: dziesięć milionów czterysta tysięcy złotych), wniesiony gotówką przez Fundatorów, a ponadto środki rzeczowe i finansowe uzyskane przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 2. Darowizn, spadków, zapisów i subwencji pochodzących od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych.
 3. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 4. Innych wpływów i dochodów.

§ 15

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Organy Fundacji.

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§ 18

W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy, którymi są osoby fizyczne.

§ 19

Rada Fundacji może przyjmować do swego składu nowych Członków spośród osób fizycznych i prawnych, które dokonały świadczeń finansowych lub rzeczowych na rzecz Fundacji, pod warunkiem złożenia przez nie deklaracji o przystąpieniu do Fundacji
i przyjęciu ich w poczet Rady Fundacji większością 2/3 głosów Członków Rady,
w głosowaniu jawnym lub tajnym, uzgodnionym przez Członków Rady.

§ 20

Rada wybiera ze swego grona, w sposób przez siebie ustalony, Prezesa, Wiceprezesa
i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. Do jej kompetencji należy w szczególności:

 1. Określanie kierunków działalności Fundacji i przeznaczenia środków na cele statutowe.
 2. Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków działalności gospodarczej, rozpatrywanie i zatwierdzanie planów i sprawozdań z tej działalności.
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji.
 5. Rozpatrywanie bilansu i rachunku wyników z całokształtu działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
 6. Podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu Fundacji, tworzenia lub przystąpienia do jednostek gospodarczych lub społecznych, lub połączenia z inną Fundacją.
 7. Decydowanie o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku polikwidacyjnego.
 8. Uchwalanie regulaminów pracy Rady i Zarządu Fundacji.
 9. Wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§ 22

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie zwołuje Zarząd Fundacji.

§ 23

Dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji posiedzenie Rady może być zwołane w każdym terminie, z inicjatywy Zarządu lub na wniosek większości Członków Rady Fundacji.

§ 24

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których niniejszy statut określa inne wymogi, przy czym:

 1. Każdy z członków Rady ma prawo do jednego głosu,
 2. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Rady i Prezesa lub Wiceprezesa Rady,
 3. Decyzje Rady Fundacji podejmowane są w formie zaprotokołowanych uchwał.

§ 25

W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym Członkowie Zarządu Fundacji.

§ 26

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowe
i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 27

Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Radę Fundacji. Rada Fundacji odwołuje Członków Zarządu Fundacji.

§ 28

Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.

§ 29

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 30

Szczegółowy zakres działania Zarządu Fundacji określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 31

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. Opracowanie projektów programowych działania Fundacji i planów ich realizacji, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 3. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym dysponowanie jej funduszami, tworzenie zakładów gospodarczych i innych placówek prowadzących działalność gospodarczą oraz ich znoszenie.
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji.
 5. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, z wyjątkiem zastrzeżonych do decyzji Rady Fundacji.
 6. Sporządzanie bilansów i sprawozdań z działalności Fundacji, przedkładanych Radzie Fundacji i upoważnionym organom państwowym.
 7. Organizacja Biura Fundacji, uchwalanie regulaminu jego pracy i nadzór nad działalnością tego biura.
 8. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Fundacji oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Fundacji regulaminem Zarządu Fundacji.
 9. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
 10. Rozpatrywanie i realizacja zaleceń Rady Fundacji oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.
 11. Przeprowadzenie likwidacji Fundacji, zgodnie z uchwałą Rady Fundacji.
 12. Podejmowanie czynności nie zastrzeżonych dla innych organów.

§ 32

Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji, zgodnie z przyjętym Regulaminem.

§ 33

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 34

Obsługa organów Fundacji należy do biura Fundacji. Biuro Fundacji podporządkowane jest Zarządowi Fundacji.

§ 35

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes, lub Wiceprezes.

Rozdział V. Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 36

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków na
realizację celów statutowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest produkcja, usługi i handel –
w szczególności w zakresie:

– pozyskiwania i przerobu drewna,

– produkcji opakowań,

– działalności wydawniczej i w zakresie reprodukcji zapisanych nośników informacji,

– produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,

– produkcji artykułów sportowych, gier i zabawek,

– usługi w zakresie budownictwa,

– gastronomii,

– usługi przewozowe, w zakresie składowania i przechowywania towarów,

– usługi w zakresie nauki jazdy pojazdami samochodowymi i ciągnikami,

– handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi,

– działalność importowo – eksportowa.

§ 37

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów i na tę działalność zostaje wyodrębniona z funduszu założycielskiego kwota 10.000.000,-zł.

§ 38

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poprzez utworzone w tym celu zakłady. Zakres działania wyodrębnionych zakładów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych zwanych dalej „zakładami” określać będą regulaminy organizacyjne tych zakładów, uchwalane przez Zarząd Fundacji, przy czym:

 1. Kierowników Zakładów powołuje i określa zakres ich obowiązków Zarząd Fundacji.
 2. Kierownicy Zakładów są kierownikami zakładu w rozumieniu kodeksu pracy i jednoosobowo kierują zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§ 39

Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 40

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 41

Fundacja może tworzyć spółki, wchodzić w spółki z innymi podmiotami gospodarczymi, a także łączyć się z innymi fundacjami, jak również lokować swe kapitały w różnych przedsięwzięciach gospodarczych.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 42

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji, w drodze uchwały, podjętej większością 3/4 oddanych głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby Fundatorów.

§ 43

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o Fundacjach z 6.04.1984 r. (t. j. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203).

§ 44

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby Fundatorów.

§ 45

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na cele związane z zadaniami statutowymi Fundacji.

§ 46

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stwierdzam, że przedłożony statut Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy jest zgodny z treścią ustaloną i przyjętą przez Członków – Założycieli: Krystynę Drozd, Jana Karkowskiego, Antoniego Górala, Wiesława Lipkowskiego, Włodzimierza Mosio, Jerzego Potułowa, Jana Wolnego i Stanisława Żabińskiego w dniu 10.05.1993 r. (Uchwała Nr 1 Fundatorów) oraz uwzględnienia późniejsze poprawki wprowadzone do statutu TFDW przez Radę TFDWi, w tym zmianę treści § 35 zgodnie z Uchwałą Rady TFDW Ne 1/2010 podjętą w dniu 22.02.2010 r. (Uchwała nr 1/2010 w załączeniu).

Prezes Zarządu TFDW

Tarnów, dnia 21 kwietnia 2010 r. Jan Karkowski